លទ្ធផល​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណតិ្តទី៣​ ឆ្នាំ២០១២(ទិន្ន័យមិនផ្លូវការ ផែនទីគំរូ)

Feature Info